קישורים וכלים מהירים

שאלות ותשובות בנושא מס שבח באתר כל זכות

דף זה מרכז שאלות ותשובות הנוגעות למס שבח ומתייחס,

בין היתר, לאופן חישוב המס, אפשרויות שונות לזכאות לפטור ממס שבח והקלות אפשריות אחרות כגון חישוב המס בפריסה לכמה שנים ודחיית המס בתנאים מסוימים.

כאשר מחושב השבח על הדירה, ניתן לקזז ממנו הוצאות מסוימות שהוציא המוכר ובכך להקטין את השבח ואת המס שישולם בגינו
יש לשמור את הקבלות המעידות על ההוצאות
לפרטים נוספים ראו סעיפים 39 ו39א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

תשלומים לוועד הבית נועדו לכסות את הוצאות האחזקה של הבניין המשותף וניהולו התקין
התשלומים מתחלקים בין בעלי הדירות ונקבעים לפי היחס שבין שטח רצפת הדירה לשטח כלל הרצפות של הדירות בבניין (אלא אם כל הדיירים הסכימו על חישוב שייעשה באופן שונה)
בעל דירה אינו יכול לסרב לשלם את תשלומי ועד הבית, כולם או חלקם

היטל השבחה מחושב במועד בו אושרה התוכנית המשביחה את הנכס, אך משולם רק במועד המכירה
גובה ההיטל עומד על מחצית מעליית השווי של הנכס
קיימים מקרים המזכים את בעל הנכס בפטור מתשלום היטל השבחה
לפרטים ראו התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה והמדריך להיטל השבחה באתר השירותים והמידע הממשלתי

יחיד שמשכיר דירה או דירות למגורים יכול לקבל פטור ממס הכנסה על הכנסותיו משכר הדירה, בהתאם לגובה הכנסתו מדמי השכירות.

בעלי דירה שאינם זכאים לפטור או שאינם מממשים אותו, חייבים לשלם מס הכנסה על הכנסותיהם משכירות, ויכולים לבחור באחד המסלולים שנקבעו בחוק. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים.

מס שבח הוא מס אותו משלם מוכר דירה, כאשר המחיר בה הוא מכר את הדירה גבוה מהמחיר בה הוא רכש את הדירה
המס מחושב מתוך הפרש המחירים נטו, לאחר ניכוי הוצאות כגון שיפוץ, הוצאות מכירה וכדומה
קיימים פטורים ספציפיים מתשלום מס שבח במכירה
מס השבח מחושב רק החל משנת 2014 ואילך
בגין דירה ששוויה במכירה עולה על 4.5 מיליון ₪ ישולם מס שבח נוסף (מס יסף)

מי שרכשו זכות במקרקעין מחויבים לשלם למדינה מס רכישה על ביצוע העסקה.

 • מס רכישה מחושב לפי שווי העסקה ושיעוריו מתעדכנים אחת לשנה.
  שווי העסקה כולל את כל הסכום שמשלמים למוכר תמורת הנכס בעסקה (כולל סכום המע"מ כאשר רוכשים נכס מקבלן).
  קיימים שיעורי מס שונים לגבי:
  דירת מגורים שמוגדרת כדירה יחידה (כולל דירה של משפרי דיור)
  דירות נוספות מעבר לדירה שמוגדרת כדירה יחידה
  זכויות במקרקעין שלא מיועדים למגורים (מסחר, חקלאות וכד')
מציג כלים וקישורים נוספים