מי אחראי על תשלום וועד הבית

שאלה בנושא תשלום שוכר לוועד הבית

שלום, שאלתי נוגעת לעניין חובת תשלום שוכר לוועד הבית. אני מתגורר בבניין בו יש מספר רב של שוכרים שמתחלפים מפעם לפעם, והתשלום בגין וועד הבית לא מתקבל כסדרו. שאלתי היא על מי חלה חובת תשלום וועד הבית?

עו"ד עוז כהן משיב:

תשלום שוכר לוועד הבית – שיעור ההשתתפות לפי חוק

שיעור ההשתתפות של ההחזקה התקינה והניהול של הרכוש המשותף על ידי בעל דירה, בלא הסדר אחר, נקבע בסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969, וזה לשונו:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף[1], זולת אם נקבע בתקנון שיעור-השתתפות אחר". (הדגש שלי – ע.כ).

על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין חייב איפוא בעל דירה להשתתף בהוצאות ההחזקה התקינה והניהול של הרכוש המשותף (ונשיאה בהוצאות מיוחדות), כפי שיידרש על ידי הנציגות[2] על פי חלקו ברכוש המשותף[3].

יש לציין יחד עם זאת, כי שוכר דירה רשאי להשתתף באסיפות הכלליות ולייצג את המשכיר בעל הדירה, באם הוא מיופה כח לעשות כן, גם ללא יפוי כח פורמלי. (עניין זה נדון בפרשת טרוצקי נ' דיין.[4] ).

 

תשלום שוכר לוועד הבית – מראה מקומות

[1]        חוק המקרקעין (תיקון מס' 26), התשס"ה – 2005. התקבל בכנסת ביום: י"ט בתמוז (26 ביולי 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 86, מיום כ"ט בסיון התשס"ה (6 ביולי 2005), עמ' 181. ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשס"ה, עמ' 332.

[2]        גם מבלי לקבל את אישור האסיפה הכללית כאמור בסעיף 69 לחוק או בהחלטות רוב רגיל של האסיפה הכללית, (תיק ב"ש 34/92 נציגות הבית נ' ביינגילד, קובץ פסקי דין בתים משותפים, 1991, עמ' 122).

[3]        על שיעור תשלום יחסי כמפתח למתיחויות וסיבוכי חישובים קטנוניים בין השכנים שעדיף מלכתחילה שלא להיכנס אליהם ראו תיק מפקחת (חולון) 160/03 עין-דר עדי נ' נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו) ולהפניות בגוף פסה"ד.

[4]        ע"א 2896/90, פד”י מו(5) 459. דינים עליון, כרך כח, 298. זאת על אף שלשוכר דירה אין מעמד והסכמתו אינה יכולה לבוא במקום הסכמת בעל הדירה. ראה תיק מפקח (י-ם) 159/01 נציגות הבית המשותף רח' רבקה 12 נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ. לא פורסם. שם עמ' 3 סעיפים ד-ה להחלטה; מתוך הספר "בתים משותפים – בנייה, שימוש וניהול הרכוש המשותף", עו"ד עוז כהן.

לתשומת ליבכם

המידע המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כלליות בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. התוכן של אתר זה עשוי שלא לשקף התפתחויות משפטיות עדכניות, פסקי דין או הסדרים. צפייה באתר זה או פנייה למשרדנו אינם מקימים יחסי עורך דין-לקוח. נא לא לשלוח לנו מידע סודי עד למועד שבו נוצרו יחסי עורך דין-לקוח. אנו ממליצים לפנות לייעוץ של יועצים משפטיים מוסמכים המורשים בתחום השיפוט שלך לגבי כל בעיה משפטית שתהיה לך.